Splošni pogoji

1       POMEN IZRAZOV

1.1   Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:

»V&D«: je V&D ZLATO posredovanje pri prodaji plemenitih kovin d.o.o., Blatnica 1, SI-1236 Trzin, telefon: 01/530 5603, e-mail: narocila@investicijsko-zlato.si, spletna stran: www.nalozbeno-zlato.si.

»naročilo«: je naročilo za nakup naložbenega zlata oziroma drugih storitev, ki ga stranka podpiše in posreduje družbi V&D osebno, ga poda preko elektronske pošte ali preko spletne trgovine družbe V&D. Naročilo ima značaj pisnega, lastnoročno podpisanega zahtevka oziroma naloga. Z oddajo naročila stranka potrjuje, da je seznanjena in soglaša s Splošnimi pogoji.

»trgovalni čas«: je čas trgovanja vsak delovnik od ponedeljka do petka med 8:30 in 16:00 uro, če družba V&D ne določi drugače (dela prosti dnevi, kolektivni dopust ipd.)

»pogodba«: je pogodba o nakupu plemenitih kovin, sklenjena med V&D in stranko,  katere sestavni del je naročilo ter ti splošni pogoji. Pogodba za nakup plemenitih kovin in

morebitnih drugih storitev se  šteje za sklenjeno in stopi v veljavo s plačilom predračuna s strani stranke v skladu s temi splošnimi pogoji ter plačilnimi navodili družbe V&D ter, če, ko in v obsegu kot naročilo prejme sprejme družba V&D.

»predračun«: je predračun za nakup plemenitih kovin in drugih storitev, ki ga na podlagi naročila stranke družba V&D izdela po vsakokrat veljavnem ceniku V&D. Predračun, ki vsebuje vse potrebne podatke za izvršitev plačila, družba V&D posreduje stranki.

»splošni pogoji«: so ti Splošni pogoji poslovanja družbe V&D z oznako SPEN-06.

»stranka«: je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, ki začasno biva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj 6 mesecev, ki ima veljavno davčno številko v Republiki Sloveniji, ali pravna oseba s sedežem Republiki Sloveniji, ki sklene z V&D pogodbo o nakupu plemenitih kovin. Stranka je lahko tudi vsaka pravna ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v eni izmed držav članic Evropske unije ali v drugi državi, ki družbi V&D predloži dokumente za identifikacijo. Stranka je lahko tudi mladoletna oseba, ki jo v skladu z zakonom ali odločbo pristojnega državnega organa veljavno zastopa zastopnik in to izkaže z dokazili, kot so določena skladu s temi pogoji poslovanja.

2        SPLOŠNE DOLOČBE IN NAČIN POSLOVANJA

2.1   Splošni pogoji poslovanja V&D urejajo razmerje med družbo V&D in njenimi strankami, ki od V&D kupujejo naložbeno zlato oziroma druge plemenite kovine. Določila v nadaljevanju urejajo pogoje za storitve nakupa naložbeno zlata in morebitnih drugih storitev, ki jih družba V&D nudi svojim strankam.

2.2   Ti splošni pogoji in naročilo so sestavni del pogodbe o nakupu in morebitnih drugih storitev, ki jih družba V&D nudi svojim strankam. Vsi drugi dogovori, ki jih ne zajemajo ti splošni pogoji ali pogodba, se urejajo izključno pisno in s soglasjem družbe V&D in stranke.

3        STORITVE

3.1   V skladu z določili pogodbe in teh splošnih pogojev družba V&D strankam nudi storitve prodaje plemenitih kovin (naložbeno zlato čistine 999,9/1000, naložbeno srebro, platina in paladij čistine 999/1000) preverjene kvalitete in svetovno priznanih kovnic, ki so uvrščene na t.i. good delivery list (seznam talilnic in proizvajalcev, ki ga pripravlja London Bullion Market Association in je na razpolago tudi na njihovi uradni spletni strani www.lbma.org.uk) in visoko zavarovane  varne dostave plemenitih kovin stranki na dom ali hrambe, v kolikor se stranka in družba V&D tako pisno dogovorita.

3.2   Stranka lahko izrazi interes za uporabo storitev, ki jih nudi družba V&D, v pisni obliki in sicer s podajo ponudbe za nakup plemenitih kovin in hrambe ali storitev dostave na dom. Stranka poda ponudbo s podpisom in predložitvijo v celoti izpolnjenega naročila v obliki standardiziranega obrazca. Obrazec za naročilo lahko stranka dobi na sedežu družbe, elektronske pošte ali na spletni strani družbe V&D. Pravilno izpolnjeno in podpisano naročilo lahko stranka odda družbi V&D osebno, preko elektronske pošte ali spletne strani družbe V&D. Vsa elektronska sporočila med V&D in stranko, posredovana preko elektronske pošte ali spletne strani ali trgovine družbe V&D, veljajo za verodostojna in nepreklicna.
V imenu in za račun mladoletne osebe, ki še ni dopolnila petnajst let, podajo naročilo njeni starši, ki se morajo izkazati z originalom izpiska iz rojstne matične knjige na vpogled ali z izročitvijo overjenega kopije takega izpiska. Naročilo lahko v imenu mladoletne osebe poda tudi njen skrbnik, če to ne nasprotuje odločbi o skrbništvu, pri čemer mora biti naročilu priložena overjena kopija odločbe o skrbništvu.

Mladoletnik, ki je dopolnil petnajst let, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pri čemer mora k pravilno izpolnjenemu in podpisanemu naročilu priložiti izrecno pisno soglasje njegovih staršev ali skrbnika, na katerem je podpis staršev ali skrbnika overjen. V primeru soglasja skrbnika mora mladoletnik k takemu soglasju skrbnika priložiti še overjen prepis odločbe o skrbništvu.

Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in ki je zaposlen, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pod pogojem, da pri tem razpolaga s svojim osebnim dohodkom, kar mora izkazati s pogodbo o zaposlitvi in s plačilno listo. Mladoletnik, ki je pred polnoletnostjo sklenil zakonsko zvezo, lahko sam (v svojem imenu in za svoj račun) poda naročilo, pri čemer mora k pravilno izpolnjenemu in podpisanemu naročilu priložiti originalni izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi na vpogled ali njegov overjeni prepis. Določbe tega odstavka glede zastopanja oziroma pravno zavezujočega podajanja izjav volje mladoletnikov se smiselno uporabljajo tudi v ostalih odstavkih teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na izvrševanje pravic in obveznosti strank, če so le-te mladoletne osebe brez ali z omejeno poslovno sposobnostjo.
3.3   Na podlagi naročila stranke družba V&D izdela predračun po ceniku V&D za nakup plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev, ki velja v trenutku izdelave predračuna ter ga nemudoma posreduje stranki osebno, preko elektronske pošte ali spletne trgovine. Pogodba za nakup plemenitih kovin in morebitnih drugih storitev se šteje za sklenjeno in stopi v veljavo s plačilom predračuna s strani stranke v skladu s temi splošnimi pogoji in plačilnimi navodili družbe V&D.
3.4   Dobavni rok je največ 15 delovnih dni od prejema plačila na transakcijski račun podjetja V&D. Kot kraj dobave se šteje sedež družbe V&D. V primeru, da je dobavni rok daljši, družba V&D o tem nemudoma obvesti stranko.
3.5   Predračun na podlagi naročila lahko dobi stranka v trgovalnem času družbe V&D med 8:30 in 16:00 uro vsak bančni delovni dan, kateremu sledi dan, ki je bančni delovni dan. Če stranka poda ponudbo za sklenitev pogodbe s posredovanjem naročila družbi V&D izven trgovalnega časa ali na dan, ki ni bančni delovni dan, ali na dan, ki ni bančni delovni dan, kateremu sledi dan, ki je bančni delovni dan, družba V&D na podlagi strankinega naročila izdela predračun po ceniku V&D na prvi naslednji bančni delovni dan, kateremu sledi dan, ki je bančni delovni dan, po dnevu prejema naročila stranke. Družba V&D si pridržuje pravico, da lahko trgovalni čas določi drugače v primeru motenj delovanja informacijskega sistema, kolektivnega dopusta, skrajšanega delovnega časa ipd..

3.6   Pogodba za enkratni nakup plemenitih kovin in morebitne druge storitve se šteje za  sklenjeno, če stranka družbi V&D posreduje dokazilo o nakazilu celotne vrednosti predračuna v skladu s plačilnimi podatki in navodili, navedenimi v predračunu, ter ko nakazilo celotne vrednosti predračuna prejme na svoj račun, odprt pri NLB, št.: SI56 0205 3025 8283 057, ali morebiten  drug račun, če je tako navedeno v predračunu, najkasneje do naslednjega dne do 9.00 ure. Plačila za enkratni nakup plemenitih kovin in morebitne druge storitve so mogoča le v skladu s plačilnimi podatki in navodili na predračunu, ki ga družba V&D posreduje stranki. V primeru drugačnega načina plačila pogodba ni sklenjena in družba V&D ni zavezana k dobavi plemenitih kovin ali opravi katerekoli druge storitve. Stranka mora znesek po izdelanem predračunu plačati sama. V primeru, da plačilo izvede druga oseba, morata tako stranka kot plačnik še pred prevzemom blaga predložiti poleg identifikacijskih podatkov tudi pisno izjavo, da ne obstajajo nikakršni zadržki ali omejitve pri izročitvi blaga stranki. Vse stroške pri pridobitvi verodostojne izjave (npr. notarski zapis) krije stranka. Poslovni partnerji družbe V&D nimajo pravice do inkasa gotovine.
3.7   V kolikor družba V&D iz objektivnih razlogov (izpad električne energije, interneta, nedelovanje bančnega sistema ali trga s plemenitimi kovinami, naravne nesreče ipd.) ne more pravočasno izvesti naročila in kot posledica nastane razlika v ceni naročenega blaga, gre razlika v dobro ali breme stranke. To pomeni, da V&D v takih primerih ni zavezan izvesti naročila in da v takih primerih stranko obvesti o morebitni razliki. V primeru znižanja cene družba V&D stranki izda dobropis oziroma ji vrne razliko. V primeru povišanja cene družba V&D stranki izda dodaten predračun za razliko v ceni, ki ga je stranka dolžna nemudoma plačati, družba V&D pa po prejemu plačila razlike izvrši nakup plemenitih kovin določenih v naročilu. V primeru povečanja cene plemenitih kovin, ko bi stranka morala razliko doplačati in se s tem ne strinja, ima pravico do odstopa od naročila in se ji nakazana kupnina vrne.

3.8   Stranka se zavezuje, da bo vsako dostavljeno pošiljko plemenitih kovin skrbno pregledala ter preverila, ali vsebuje vidne pomanjkljivosti ali druge napake. V primeru pomanjkljivosti ali drugih napak bo stranka ob prejemu plemenitih kovin o tem nemudoma pisno obvestila družbo V&D, skupaj z natančnim opisom morebitnih napak in pomanjkljivosti.

4        CENA, PREVZEM, DOSTAVA IN HRAMBA

4.1   Cena plemenitih kovin je objavljena v trenutno veljavnem ceniku družbe V&D na sedežu družbe in/ali na spletni strani družbe V&D. Cenik se oblikuje v skladu z gibanji cene zlata na trgu in je v skladu s tem podvržen stalnim spremembam. Za dogovorjeno ceno velja cena, ki je veljala pri družbi V&D v trenutku prejema naročila. Družba V&D zaradi borznih nihanj cen plemenitih kovin po prejemu potrdila o plačilu ali po prejemu nakazila na transakcijski račun naroči plemenite kovine pri svojih dobaviteljih.
4.2   Družba V&D lahko naložbeno zlato od svojih strank tudi odkupuje v skladu z vsakokratnim posebnim pisnim dogovorom med stranko in družbo V&D. Odkup naložbenega zlata družba V&D izvrši po ceni, obračunani v skladu z veljavnim cenikom družbe V&D. Družba V&D ni z ničemer zavezana k sklenitvi dodatka k pogodbi o nakupu in hrambi in lahko odkup naložbenega zlata, če ga predlaga ali zahteva stranka, brez kakršnekoli utemeljitve odkloni.
4.3   Naložbeno zlato je po 1. alineji 119. členu ZDDV-1 oproščeno plačila DDV, zato se DDV za nakup naložbenega zlata ne obračunava.
4.4   Prevzem je možen kot osebni prevzem po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja ali preko storitve zavarovane dostave. Stroške dostave krije stranka. Pri dostavi stranki na dom stranka prevzame plačilo zavarovane pošiljke s storitvijo osebna vročitev in povratnice pri specializirani dostavni službi v skladu s cenikom takšne dostavne službe ali stroška dostave družbe V&D v skladu z veljavnim cenikom družbe V&D.
4.5   Za storitev dostave in hrambe naložbenega zlata se družba V&D in stranka pisno dogovorita. Za vse z nakupom, dostavo in s hrambo povezane storitve, stroške in nadomestila družba V&D stranki zaračunava opravljene storitve, stroške in nadomestila v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom storitev družbe V&D, ki je objavljen na sedežu družbe in/ali na spletnih straneh družbe V&D na naslovu www.nalozbeno-zlato.si.
4.6   Družba V&D ne odgovarja za motnje in prekinitve v delovanju trga s plemenitimi kovinami, telekomunikacijskega omrežja ter za napake, nastale pri prenosu podatkov po   telekomunikacijskem omrežju, ali za onemogočen dostop (iz različnih vzrokov) do trga plemenitih kovin ter za morebitno škodo, povzročeno zaradi prej navedenega. Družba V&D odgovarja zgolj za neposredno škodo in ne odgovarja za posredno škodo in/ali izgubljeni dobiček.
4.7   Družba V&D ne odgovarja za škodo, ki ni nastala namenoma ali z zlorabo odgovornosti, zaradi oziroma povezano (i) s celotno ali delno nerazpoložljivostjo storitev  družbe V&D ali sprememb, zamud ali prekinitve storitev, (ii) z nepravočasno izvedbo naročila, (iii) s posredovanjem nepravilnih in/ali nepopolnih informacij o stanju in/ali posameznem   naročilu,   (iv)  z  nesporazumi,  zamudami,  spremembami ali   nekonsistentnostjo transakcij.

5        VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

5.1   V&D ravna z osebnimi podatki stranke v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, internimi akti o varstvu osebnih podatkov ter splošnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Stranka dovoljuje družbi V&D, da z avtomatsko obdelavo ali klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje in hrani njegove osebne podatke, ki so povezani z izpolnitvijo in izvajanjem pogodbe.
5.2   Družba V&D lahko osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, razvrščanja strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščanja strank o morebitnih napakah pri storitvah, pošiljanja ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje. Stranka lahko soglasje iz te točke kadarkoli poda ali prekliče pisno, po elektronski pošti ali elektronsko preko spletnega obrazca.
5.3   Družba V&D lahko obdeluje osebne podatke za namene, določene v tem odstavku, do pisnega preklica soglasja stranke. Tudi v primeru preklica privolitve bo družba V&D osebne podatke stranke še naprej uporabljala, vendar le za namene iz točke 5.1 oziroma za namene, dovoljene z zakonom. Vsi podatki, dejstva in okoliščine, za katere je družba V&D izvedela pri opravljanju storitev za stranko in pri poslovanju s stranko se štejejo za zaupne in predstavljajo poslovno skrivnost. Družba V&D lahko navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrije le v primerih, v obsegu in na način, kot to določa zakon.

5.4   Stranka se izrecno strinja in dovoljuje, da družba V&D vse podatke posreduje svojim sedanjim in bodočim odvisnim in obvladujočim družbam ter drugim povezanim osebam, kot tudi vsem drugim tretjim osebam, katerih storitve uporablja družba V&D, ne glede na sedež, za potrebe poslovanja.

5.5   Družba V&D lahko na podlagi posebne zahteve posreduje osebne ali druge podatke, ki jih družba izve pri opravljanju storitev in poslovanju s stranko domačim ali tujim državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

6        PREKLIC OZIROMA ODSTOP

6.1   V primeru plemenitih kovin veljajo posebne omejitve glede odstopa od pogodbe, saj je cena odvisna od trenutnih nihanj na trgu. V primeru, ko želi stranka odstopiti od pogodbe, po tem, ko je pogodba že sklenjena tj po tem, ko stranka že nakaže sredstva na transakcijski račun podjetja V&D in posreduje družbi V&D dokazilo o nakazilu, lahko odstopi tako, da družbi V&D krije vse nastale stroške in morebitno škodo, ki so nastali V&D v zvezi z nakupom (morebitna borzna nihanja).
6.2   Podjetje V&D ZLATO d.o.o. ima pravico brez posebne utemeljitve naročilo zavrniti.   Naročilo s plačilom predračuna s strani stranke se smatra zavezujoče za stranko. V&D si  pridružuje pravico, da naročilo odkloni brez navedbe posebnega razloga.
6.3   Če V&D zaradi izrednih tržnih razmer ne more izpolniti svoje obveznosti v dogovorjenem dobavnem roku, niti v podaljšanem dobavnem roku, o katerem je predhodno obvestil stranko, lahko enostransko odstopi od pogodbe ter o tem takoj obvesti stranko ter ji vrne plačila nerealiziranih dobav. V takem primeru se šteje, kot da pogodba ni bila sklenjena.

7       KONČNE DOLOČBE

7.1      Naslovi členov v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti, ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote nimajo vpliva.
7.2      V kolikor bi posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja postala neveljavna ali neizvedljiva, ostaja celoten preostali del pogodbe v veljavi. Neveljavno ali neizvedljivo določilo se zamenja z ustreznim veljavnim ali izvedljivim, ki je najbližje navedenemu v tej pogodbi.
7.3      Družba V&D si pridružuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev teh splošnih  pogojev. O vseh spremembah družba V&D obvešča stranke preko svojih spletnih strani na naslovu www.nalozbeno-zlato.si, preko elektronske pošte ali na drug primeren način.
7.4      Spoštovanje veljavne davčne zakonodaje mora biti zagotovljeno s strani stranke.
7.5   Za vse, kar ni posebej predvideno s pogodbo in splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi, ceniki družbe V&D in pisni dogovor med družbo V&D in stranko.
7.6   V primeru, da V&D in stranka morebitnega spora ne moreta rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojo teh splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije.
7.7   Stranka z izvršitvijo transakcije na račun podjetja V&D potrjuje in izjavlja, da je bila seznanjena s temi splošnimi  pogoji, da jih je prejela, prebrala in razumela ter jih v celoti sprejema.
7.8   Ti splošni pogoji z oznako SPEN-06 veljajo 17.07.2023.

V&D ZLATO d.o.o.